Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

จัดการศึกษาหลักสูตร วุฒิบัตรการวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6

จัดการศึกษาหลักสูตร วุฒิบัตรการวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ

ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จำนวน 60 คน

กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561

หลักการและเหตุโครงการ | โปสเตอร์โครงการ

มีการเปิดอ่าน 459 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ