รายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

รายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๕๖๐

มีการเปิดอ่าน 97 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ