Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศ

จำนวน 3 กลุ่มในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ตามเวลาและสถานที่ดังนี้
      1.นางสุวรรณี สิริเวชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ตุรกี  ครั้งที่ 4/2561 เวลา 09.30 น.
 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 204 ชั้น2 อาคารรัฐสภา 2
  เพื่อพิจารณาราบละเอียดการจัดนิทรรศการเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ตุรกี
      2. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อาร์เมเนีย ครั้งที่ 1/2561 เวลา 09.30 น.
 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 206 ชั้น2 อาคารรัฐสภา 2
 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อาร์เมเนีย
     3.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
  มีดำริให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
มีการเปิดอ่าน 488 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ