Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

การเสวนา เจาะลึก inside สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ถกแถลง เรื่อง สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

การเสวนา เจาะลึก inside สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ถกแถลง เรื่อง สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับประธานอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

มีการเปิดอ่าน 486 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ