Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ข่าวสารวุฒิสภา


ภาพข่าวรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559


ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...ภาพข่าวรายงานผลการศึกษาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานผลการศึกษาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เรื่อง รายงานผลการศึกษาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

และ รายงานผลการพิจารณาศึกษา กลไกการกำกับดูแล การบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ


ภาพข่าวการเสวนา เจาะลึก inside สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ถกแถลง เรื่อง สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

การเสวนา เจาะลึก inside สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ถกแถลง เรื่อง สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องรับประธานอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 13 รายการ
หน้า 1 | 2

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ