Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired


ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 2 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 29 ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 22 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 29 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 22 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 28 เพิ่มเติม สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 21 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 28 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 21 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 27 เป็นพิเศษ ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 15 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 27 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 15 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 26 เป็นพิเศษ 14 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสถา 25 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 8 กันยายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒืสภา 7 กันยายน 2563   หนังสืองดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 870 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ