Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired


ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 28 กรกฎาคม 2563   หนังสืองดประชุม
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 27 กรกฎาคม 2563   หนังสืองดประชุม
สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 16 ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 21 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 21 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 15 เพิ่มเติม สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 20 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 20 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 14 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 14 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 13 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 13 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 7 กรกฎาคม 2563   หนังสืองดประชุม
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 6 กรกฎาคม 2563   หนังสืองดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 861 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ