ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
  • ๑.๒ รับทราบพระบรมราชโองการฯ ประกาสแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ๑.๓ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่
 •  
 • (๒) เลือกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 •  
 • (๓) เลือกรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ