ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • - รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาสแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิตบัญญัติแห่งชาติ
 •  
 • (๒) รับรองบันทึกการประชุม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ๒. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว)
  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ
  • ๓.๑ งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ๓.๓ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ๓.๔ เอกสารงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ๓.๕ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๑ รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ๓.๖ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ๓.๗ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑
  • ๓.๘ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๒
  • ๓.๙ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๓
  • ๓.๑๐ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๔
  • ๓.๑๑ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๕
  • ๓.๑๒ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๖
  • ๓.๑๓ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๗
  • ๓.๑๔ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๘
  • ๓.๑๕ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๙ (๑)
  • ๓.๑๖ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๙ (๒)
  • ๓.๑๗ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๙ (๓)
  • ๓.๑๘ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๙ (๔)
  • ๓.๑๙ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๙ (๕)
  • ๓.๒๐ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๐
  • ๓.๒๑ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๒ (๑)
  • ๓.๒๒ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๒ (๒)
  • ๓.๒๓ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๒ (๓)
  • ๓.๒๔ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๓
  • ๓.๒๕ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๔
  • ๓.๒๖ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๕ รายงานภาวะเศรษฐกิจ
  • ๓.๒๗ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๑
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ