ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองบันทึกการประชุม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)
  • ๒. ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
  • ๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
  • ๕. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
  • ๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
  • ๗. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
  • ๘. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
  • ๙. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • ๑๑. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ