ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ