Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองบันทึกการประชุม (ไม่มี)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม
  • ๓.๑ กระทู้ถามสด (ถ้ามี)
  • ๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
  • - กระทู้ถาม เรื่อง การตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๗ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
  • ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๘ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๙ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
  • ๔. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๑๐ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
  • ๕. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๑๑ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
  • ๖. ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๑๒ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
  • ๗. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว(เป็นเรื่องด่วนที่ ๑๓ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
  • ๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ