Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองบันทึกการประชุม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
  • (๑) การแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ของผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคหนึ่ง)
  • (๒) พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ถ้ามี) (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง)
  • - ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้เสนอ
  • (๓) ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม (ถ้ามี) (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม)
  • ๒. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๕ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๗ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
  • ๔. ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ....คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๘ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
  • ๕. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องด่วนที่ ๙ ที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
  • ๕.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
  • ๕.๒ รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปี ๒๕๕๖ (ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
  • ๕.๓ รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ (ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
  • ๕.๔ รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ