Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปี)
  • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม
  • - รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ และ
  • ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประเภทผู้ที่มีผลงาน หรือมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง (ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
  • ๒. ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘)
  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
  • ๔.๑ รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๓๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
  • ๔.๒ ผลการพิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
  • ๕.๑ รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งหน่วยรับตรวจมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน (ตามมาตรา ๔๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒)
  • ๕.๒ รายงานประจำปี ๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ