ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • - รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม
  • - รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
  • ๒. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมนี้ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินมาด้วยแล้ว)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม
  • ๓.๑ กระทู้ถามสด (ถ้ามี)
  • ๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
  • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
  • - ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นผู้เสนอ
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ