Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่
วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • (เรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘)
 •  
 • (๓) ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ค้างพิจารณา
  • (เรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘)
 •  
 • (๖) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ