ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม
  • ๓.๑ กระทู้ถามสด
  • ๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
  • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
  • - (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)
  • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การรับคนพิการเข้าทำงาน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
  • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้เสนอ
  • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ
  • ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๕๗ (ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
  • ๕.๔ รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมข้อชี้แจงต่อรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๕๗ (ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
  • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ
  • - (เรื่องตามลำดับที่ ๕.๑ - ๕.๕ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ