ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๘ เพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ