ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ