ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ