ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม
  • ๓.๑ กระทู้ถามสด (ถ้ามี)
  • ๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
  • - กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • - ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ