ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๘ เพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • - รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม
  • - รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • - ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  • - ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ
  • - ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
  • ๒. ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
  • ๔. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง)
  • ๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
  • ๖. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ
  • ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
  • ๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ