ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ