ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ เพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ