ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ