ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๙ เพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ