ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ