ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ เพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ