ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ