ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ