ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐ เพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ