ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ เพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ