ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ