ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • - รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม
  • - รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • - ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ และ
  • - ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • - ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
  • - รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ
  • - ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ