ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม
  • - รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • - ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ
  • - ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)
  • ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
  • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
  • ๖.๑ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๔ ครั้ง คือ
  • - ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
  • - (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
  • ๖.๒ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนที่ ๒ (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ
  • - ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ