ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม
  • ๓.๑ กระทู้ถามสด (ถ้ามี)
  • ๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
  • - กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลอีสปอร์ต (E-Sports) เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและยาวชน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • - ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
  • - รายงานประจำปี ๒๕๖๐ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ