ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • ๑.๒ รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง "การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME"
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
  • - เล่มที่ 1
  • - เล่มที่ 2
  • - เล่มที่ 3 ตอนที่ 1
  • - เล่มที่ 3 ตอนที่ 2
  • - เล่มที่ 3 ตอนที่ 3
  • - เล่มที่ 4
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ