ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
  • ๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
  • ๖.๑ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับมากของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง คือ
  • - ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
  • - (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
  • ๖.๒ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง คือ
  • - ครั้งที่ ๑๐๗ วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๑๐๘ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๑๐๙ วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  • - ครั้งที่ ๑๑๐ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
  • - (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ
  • ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
  • ๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
  • ๗.๓ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ