ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ