ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ