ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ