ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ