ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ