ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ