ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ