ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ