ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
  • - (เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
  • ๒. การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ ซึ่งแก้ไขมาตรา ๑๖/๑ เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์) (ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๘)
  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล) (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒)
  • ๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  
 • (๘) สรุปผลการประชุม
  • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ