ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๑๓ เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ