ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๑๔
วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ