คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การดำเนินการในปัจจุบัน
 • คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนอันประกอบด้วย กลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กลุ่มกฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม
 • คณะกรรมการศึกษาโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Blueprint for Change)
 • คณะกรรมการศึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมาย
 • คณะกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
การดำเนินการที่ผ่านมา (สิ้นสุดแล้ว)
 • คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
  • คณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา
  • คณะอนุกรรมการศึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมาย
  • คณะอนุกรรมการศึกษาโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Blueprint for change)
  • คณะอนุกรรมการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียนอันประกอบด้วย กลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กลุ่มกฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม
  • คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน (ยกเลิก โดยคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนอันประกอบด้วย กลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กลุ่มกฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗)
  • คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนอันประกอบด้วย กลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กลุ่มกฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม
  • คณะอนุกรรมการจัดตั้งอินเทอร์เน็ตทีวีของวุฒิสภา (Senate Channel IPTV) (ยกเลิก โดยคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗)
  • คณะอนุกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

ข่าว/กิจกรรมของคณะกรรมการ

ภาพประกอบ การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 9/2557

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 9/2557

วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 8/2557

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 8/2557

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 7/2557

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 7/2557

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2557

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2557

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 5/2557

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ครั้งที่ 5/2557

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

เชื่อมโยงข้อมูลคณะกรรมการจำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00051881