วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

         องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ 

พันธกิจ (Mission)

         ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 

ค่านิยมหลัก (Core Values)

         ค่านิยมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะใช้คำว่า SENATE ซึ่งมีความหมายว่า วุฒิสภา มีรายละเอียดของเนื้อหาตามตัวอักษร ดังนี้

SENATE   ประกอบด้วย

S   =  Service Mind        จิตบริการ

E   =   Ethics                 จริยธรรม

N   =   Nation Interest   เพื่อประเทศชาติ

A   =   Accountability     สำนึกรับผิดชอบ

T   =   Team Work         ทำงานเป็นทีม

E   =   Effectiveness      ประสิทธิผล

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ